Úrovne - Levely BIM

Úrovne - Levely BIM

Úrovne – Levely BIM

Building Information Modeling (BIM) môže byť cenným nástrojom v rukách každého, kto pracuje v stavebníctve. Niet pochýb o tom, že koncepcia tesnejšej spolupráce v stavebníctve sa v priebehu rokov stáva čoraz obľúbenejšou. Preto je dôležité, aby si boli všetci manažéri zúčastnení v stavebnom procese vedomí rôznych úrovní zrelosti BIM.

Predtým, ako sa k tomu priblížime, bolo by vhodné zopakovať si, čo v znamená BIM.

 

Ako som písal v jednom staršom článku tu, BIM je proces, spôsob práce a komunikácie. Inak povedané, BIM odkazuje na metódu spolupráce, ktorá je založená na získavaní a výmene údajov a informácií medzi rôznymi účastníkmi projektu. Na základe týchto informácií je možné riadiť celý cyklus budovy, od koncepcie po dokončenie a užívanie.

 

Často sa stretávam z úvahami, kedy už môžeme hovoriť o BIM projekte. Kedy je a kedy nie je projekt BIM projektom. Myslím si, že k takémuto posudzovaniu nám pomôže poznanie úrovní BIM.

Poďme si teda predstaviť jednotlivé úrovne zrelosti BIM, alebo ak chcete leveli spolupráce:

Úroveň BIM 0 (nízka spolupráca)

Je to najjednoduchší krok procesu generovania informácií. Nezahŕňa prakticky žiadnu úroveň spolupráce. V úrovni 0 sa najčastejšie používajú CAD softvéry, ktorých výstupom sú výkresy napríklad vo formáte DWG. Ich výstupmi sú len zhluky čiar a tvarov, kde nedochádza k zdieľaniu informácií.

V tejto fáze sa informácie predávajú tradičnými papierovými výkresmi, alebo v niektorých prípadoch digitálne prostredníctvom PDF, v podstate samostatnými zdrojmi informácií pokrývajúcich len základné  ručne dopísané informácie. Užívatelia nepracujú na spoločnom priestore, každý má súbory uložené vo svojom počítači, či lokálnej sieti a zdieľajú ich napríklad posielaním cez emailovú komunikáciu.

Toto odvetvie má žiaľ stále v radoch odborníkov veľké zastúpenie, no verím, že sa postupom času zmenší na minimum.

 

Úroveň BIM 1 (čiastočná spolupráca)

Veľa spoločností momentálne pracuje na tejto úrovni, alebo sa o to snaží. V tomto prípade sa používa spoločné dátové prostredie CDE (napríklad lokálny, alebo zdieľaný server). Spoločné dátové prostredie je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú a spravujú všetky potrebné projektové údaje a umožňuje sa  zdieľanie informácií medzi všetkými členmi projektového tímu. Dodávateľom je spravidla ten, kto riadi toto prostredie.

Účastníci pracujú v rôznych CAD, 3D CAD a BIM softvéroch, kde tvoria výkresy, alebo čiastkové samostatné modely. Tieto si medzi sebou vymieňajú informácie rôznymi spôsobmi, ako napríklad, importovaním, linkovaním, spájaním a podobne. Robia to napríklad pre kvalitnejší výstup, alebo koordináciu.

 

Úroveň BIM 2 (plná spolupráca)

Hlavným bodom záujmu na tejto úrovni je spôsob výmeny informácií medzi rôznymi členmi projektu.

Všetci používajú spoločné dátové prostredie CDE, kde majú svoje vlastné 3D CAD a BIM modely, ale nie nevyhnutne pracujú na jednom zdieľanom modeli. Spolupráca prichádza vo forme spôsobu výmeny informácií medzi rôznymi stranami - existuje dátová štruktúra, ktorá umožňuje vytvorenie federovaného modelu BIM.

Informácie o dizajne sa zdieľajú prostredníctvom spoločného formátu súborov, ktorý umožňuje ktorejkoľvek organizácii dokázať skombinovať tieto údaje s ich vlastnými a vykonať výpovedné kontroly. Preto akýkoľvek softvér CAD, alebo BIM, ktorý každá zo strán používa, musí byť schopný exportovať napríklad do formátu IFC.

Na tejto úrovni sa zavádzajú dva nové dimenzie týkajúce sa riadenia projektov. Je to 4D, ktorý súvisí s riadením času a 5D, ktorý súvisí s tvorbou rozpočtu.

Krajiny ako Spojené kráľovstvo už k tomu smerujú tvrdo. Vládny mandát Spojeného kráľovstva na prijatie modelu BIM úrovne 2 v každom verejnom projekte jasne ukazuje, že dôraz sa kladie na optimalizáciu procesu výstavby.

 

Úroveň BIM 3 (úplná integrácia)

Úroveň 3 ešte nebola úplne definovaná, ale je konečným cieľom pre stavebníctvo. Jeho hlavným bodom je dosiahnutie úplnej integrácie (iBIM) informácií v prostredí typu cloud. Dosiahne sa to spoločným spoločným BIM modelom. Model bude prístupný každému, kto má s projektom niečo spoločné, bude ho môcť vytvárať, upravovať a pridávať svoje vlastné informácie. Očakáva sa vytvorenie súboru nových medzinárodných štandardov „Open Data“, ktoré by pripravili pôdu pre ľahké zdieľanie údajov na celom trhu.

V tomto bode sa pridá nová dimenzia (6D), ktorá sa zameriava na riadenie životného cyklu budovy.

V súčasnosti stále existujú určité pochybnosti týkajúce sa otázok týkajúcich sa autorských práv a zodpovednosti. No je len otázkou času kedy sa vyriešia, lebo už existuje niekoľko príkladov, ktorým sa to na projektoch podarilo ujasniť.

 

 

V pôvodnom pláne Spojeného kráľovstva bolo zavedenie BIM úrovne 1 plánované na rok 2011, BIM úrovne 2 na rok 2016 a BIM úrovne 3 na rok 2020. Rok 2020 je teraz už za dverami a ja môžem povedať, že plány Spojeného kráľovstva boli veľmi optimistické. Nehovoriac o tom ako je to u nás na Slovensku. Ja si myslím, že čo sa týka spolupráce v BIM, tak sa v našej krajine až na pár svetlých výnimiek pasujeme zatiaľ s BIM úrovňou 1, nakoľko sa bežne stáva, že si informácie medzi účastníkmi stavebného procesu si posielame emailom.