Steny v Revite - VIDEO

Steny v Revite - VIDEO

Steny v Revite – VIDEO

TYPY STIEN:

V Revite sú k dispozícií 3 základné typy stien:

  • Basic walls (základné steny) A
  • Curtain walls (presklené steny) B
  • Stacked walls (zložené steny) C

 

 

SKLADBA STENY:

 

 

Skladba stien je definovaná ako typová vlastnosť steny. Postup pre editáciu skladby steny je nasledovný:

  1. Kliknúť na stenu, ktorej ideme meniť skladbu
  2. Kliknúť na Edit type (Upraviť typ)
  3. Kliknúť na Edit (Upraviť) v riadku pre Structure (Skladba)
  4. V okne, ktoré je na obrázku si upravujeme jednotlivé vrstvy. Pridávanie vrstiev, odoberanie vrstiev a ich editácia je znázornená na videu.

 

 

MODELOVANIE STIEN:

Na tvorbu stien v Revite slúži záložka Architecture (Architektúra) v nej ikona Wall (Steny). Pri modelovaní stien sa definuje Base constraint (Dolná väzba) a Top constraint (Horná väzba), ktoré nám definujú kde začína a kde končí stena. Taktiež je možné definovať odsadenie steny od hornej a spodne väzby pomocou Base offset (Dolné odsadenie) a Top offset (Horné odsadenie). Na obráyku sú znázornené jednotlivé väzby.

 

 

Pri modelovaní stien sa definuje Location line (Čiara umiestnenia), ktorá definuje správanie sa steny pri zmene (napr.: skladby steny, hrúbky steny, typu steny, ...). V mieste kde sa táto čiara nachádza má stena stálu polohu a pri zmene vlastností je toto miesto nemenné a neposúva sa. Na obrázku sú zakreslené rôzne polohy čiary umiestnenia.