Podlahy v Revite - VIDEO

Podlahy v Revite - VIDEO

Podlahy v Revite – VIDEO

SKLADBA PODLAHY:

 

 

Definovanie skladby podlahy je podobné ako definovanie skladby stien. Postup pre editáciu skladby podlahy je nasledovný:

  1. Kliknúť na podlahu, ktorej ideme meniť skladbu
  2. Kliknúť na Edit type (Upraviť typ)
  3. Kliknúť na Edit (Upraviť) v riadku Structure (Skladba)
  4. V okne, ktoré je na obrázku si upravujeme jednotlivé vrstvy. Pridávanie vrstiev, odoberanie vrstiev a ich editácia je podobná ako pri stenách (pozri video v článku STENY)

Pri definovaní vrstvy, ktorá nemá mať hrúbku napr. hydroizolácia musíme mať definovanú Function (Funkciu) ako Membrane layer (Membrana). Pri akejkoľvek inej funkcii je potrebné mať vždy definovanú hrúbku, lebo inak nám Revit neumožní vytvoriť takúto skladbu v podlahe, prípadne v stene a streche.

 

MODELOVANIE PODLÁH:

 

 

Na tvorbu podláh v Revite slúži záložka Architecture (Architektúra) v nej ikona Floors (Podlahy). Modelovanie podláh je uskutočnené v Sketch mode. Pri práci v Sketch mode je potrebné mať na pamäti, že po namodelovaní je potrebné kliknúť na zelenú fajku pre dokončenie náčrtu podlahy a jej nasledovné vymodelovanie.

Podlahy sú modelované vždy na určítý Level (Podlažie) a následne môžu byť odsadené od daného podlažia o určitú hodnotu, ktorá sa zapisuje do Height offset from level (Odsadenie od podlažia). Princíp modelovania podláh je ukázané vo videu.

 

 

Pri náčrte podlahy je možné priamo chytať steny a vďaka tomu je pri posunutí stien aktualizovaný aj tvar podlahy. Je možné zaškrtnúť možnosť automatického chytania vonkajšej hrany nosnej časti steny. Princíp takéhoto modelovania je znázornení vo videu.

 

 

V tomto móde nie je povolené aby sa čiary navzájom križovali, prípadne prekrývali. Ako riešiť takéto problémy je znázornené vo videu.