• MAKE IT BETTER

O NÁS

Firmu ProRevit s.r.o. založil v roku 2014 architekt Miroslav Šustek a projektant Alfréd Takáč, ktorí spracovávajú projekty metodikou BIM.

Túto metodiku projektovania využívame už viac ako 3 roky a máme skúsenosti aj s projektami a využívaním BIM aj na veľkých zahraničných projektoch. Hlavný softvér, ktorý používame na koordináciu a projektovanie v BIM je Autodesk Revit, na ktorý máme úspešne ukončenú certifikáciu Autodesk Revit Architecture 2015 Professional.

 

Našim cieľom je pomáhať projekčným kanceláriám, ktoré sa rozhodli prejsť na novú metodiku projektovania - BIM so správnym naimplementovaním tejto formy do procesov firmy. Keďže prechod na tento spôsob projektovania nie je jednoduchý, službu, ktorú poskytujeme je BIM manažment. Túto službu poskytujeme nielen architektonickým a projekčným kanceláriám, ale aj kanceláriám TZB a statiky, prípadne aj iným stranám zúčastneným na projekte. Našou úlohou je v projekčných kanceláriách nastaviť prechod z 2D do 3D a následne do BIM – to znamená, že 2D (grafický výstup) pretransformujeme na 3D následne naparametrizujeme projekt na BIM (doplníme informáciu). Ďalšími krokmi sú tvorba projektových šablón a koordinácia projektov. Hlavným software, ktorý využívame na implementáciu BIM je Autodesk Revit®.

 

 

Našim cieľom je pomáhať projekčným kanceláriám, ktoré sa rozhodli prejsť na novú metodiku projektovania - BIM s jej správnou implementáciu pomocou softvéru Autodesk Revit®. Službu BIM manažmentu poskytujeme architektonickým a projekčným kanceláriám, profesistom TZB a statiky, prípadne aj iným stranám zúčastneným na projekte.

PROJEKTY

NA STRÁNKE SA PRACUJE

  • All
  • BYTOVÉ DOMY
  • OSTATNÉ
  • ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
  • RODINNÉ DOMY

WORKSHOPY

POZOR ZMENA! Kvôli aktuálnej situácii prechádzame na online formu školení.

 

ONLINE ŠKOLENIA

BIM MANAŽMENT

ČO JE BIM

BIM (Building Information Modeling) – Informačný model budovy je v podstate digitálny model akejkoľvek stavby, ktorý reprezentuje nielen fyzický (digitálny 3D model), ale aj funkčný objekt s jeho charakteristikami a vlastnosťami(parametre). Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho zrealizovanie a prevádzku po dobu jeho užívania.

KTO JE BIM MANŽÉR

BIM manažér je odborník v oblasti projektovania metódou BIM a súčasne profesionál v projekčnom softvéri na BIM projektovanie. Stará sa o správnu implementáciu softvéru do firmy. Nastavuje pracovné šablóny, kvalitu výstupov, usmerňuje postupy projektantov pri kreslení a vytvára firemnú databázu. Jeho cieľom je pomocou správne nastavených procesov, stratégií a postupov maximalizovať výkony projekčného tímu a obmedzovať náklady.

PRÍPRAVA RODÍN PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE

Vytvorenie 3D rodín vykurovacích telies pre program Revit so splnením BIM požiadaviek.

Riešenie tvorby rodín pre firmu, ktorá pôsobí na českom i slovenskom trhu a ich sortiment tvoria vykurovacie telesá modernej generácie. Rodiny musia tvarovo zodpovedať skutočnosti, mať vhodnú grafickú prezentáciu a obsahovať množstvo technických informácií. Na základe filtrovaných parametrov je možné presne vybrať a vložiť požadovanú rodinu s danou špecifikáciou do projektu. 

DEFINÍCIA LOI (ÚROVEŇ INFORMÁCIÍ)

Aké parametre má projekt obsahovať a ako majú byť vypĺňané.

Pre väčšie projekty je dôležité, aby boli informácie jednotné pre všetky časti BIM modelu. Riešením je dokument LOI, alebo zoznam parametrov a informácií, ktoré budú vypĺňané počas jednotlivých stupňov projektu. V tomto zozname sú jednotlivým kategóriám prvkov presne zadefinované parametre, ich vlastnosti, kedy a ako budú vyplnené. Takýto dokument býva prílohou k BEP plánu.

MODEL FASÁDY - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

Výkazy množstiev jednotlivých prvkov musia byť čo najpresnejšie a so všetkými požadovanými informáciami.

Projekt viacpodlažnej administratívnej budovy bol tvarovo rôznorodý a bolo potrebné z 3D modelu dostať čo najpresnejšie množstvá jednotlivých prvkov. Požiadavkou bolo, aby tieto prvky mali v sebe vyplnené potrebné informácie nielen v BIM modeli, ale aj v tlačenej forme dokumentácie výkazov prvkov.

BIM MANAŽMENT PRE ATELIÉR

Ateliér chce otestovať výhody práce v BIME a postupne začleniť do procesu všetkých zamestnancov.

Ateliér Pantograph sa rozhodol prejsť na BIM projektovanie, ale zároveň si zachovať precíznu grafickú prezentáciu. Pilotným projektom 22-podlažného bytového domu  sme začali s  implementáciou Revitu pre časť projektantov. Postupne poskytujeme školenia ostatným členom tímu a poskytujeme ateliéru BIM support a BIM management.

NASTAVENIE TZB MODELOV

Projekt musí byť kompletne spracovaný v BIMe so všetkými profesiami.

V rámci projektu sme boli oslovený na podporu zúčastnených profesií - zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika a chladenie. Počas trvania projektu sme jednotlivé profesie usmerňovali a pomáhali s nastaveniami, aby úspešne odovzdali projekt v požadovanej kvalite.

KOORDINÁCIA PROFESIÍ

Efektívnejšia koordinácia profesií v projekčnom procese.

Pre projekt viacpodlažnej administratívnej  budovy bol zvolený ako najvýhodnejší proces koordinácie v BIM programe. Nie všetky profesie vypracovali dokumentáciu 3D. Potrebné profesie sme z 2D dokumentácie namodelovali s potrebnými parametrami. Pomocou takejto koordinácie bolo možné ľahko preriešiť problematické miesta v projekte.

MODEL PRE VÝROBU CLT PANELOV

Zefektívnenie procesu odovzdávania informácií z modelu do výroby.

Pre klientku sme navrhovali rodinný dom, ktorého nosné konštrukcie sú z CLT panelov. Pri projektovaní z CLT je potrebné rozkresliť jednotlivé konštrukcie na panely presných rozmerov. Naším cieľom bolo pripraviť model tak, aby zodpovedal vzorovému modelu, ktorý sa používa vo výrobe pre CNC stroje. Tým pádom sme sa vyhli množstvu 2D dielenskej výkresovej dokumentácie, pretože pripravený model v sebe niesol všetky potrebné informácie.

IMPLEMENTÁCIA ZDRAVOTECHNIKY A VYKUROVANIA

Nastavenie pilotného projektu a prechod firmy na BIM projektovanie.

Pred pol rokom sme začali s implementáciou BIMu vo firme TermoCom, kde požiadavkou investora bolo mať projekt spracovaný touto metodikou. Počas projektu sme nastavili požadované postupy, rodiny a grafiku. Podľa potreby bola podpora riešená spôsobom konzultáciu u nich priamo s projektantmi, ktorí sa zúčastnili na projekte.

TVORBA BEP PLÁNU

Zadefinovanie vzťahov, formu spolupráce, postupy  a rozumné nastavenie požiadaviek na model pre projektovanie v BIMe.

Čoraz častejšie požiadavky investora na Bim si vyžadujú jasnú definíciu požiadaviek vzťahov a procesov počas BIM projektovania. Klientovi sme pomohli vytvoriť BEP plán, ktorý slúži ako zmluva definujúca základné nastavenia a procesy, ktoré sa týkajú tvorby a práce s BIM modelom.

IMPLEMENTÁCIA VZDUCHOTECHNIKY A CHLADENIA

Nastavenie postupu pre projektovanie vzduchotechniky a chladenia.

Na požiadavky trhu reagovala aj firma SBE. Vybraný BIM softvér Autodesk Revit a samotné BIM postupy projektovania pre firmu nastavili a následne implementovali približne pred 2 rokmi. Momentálne stále s nimi spolupracujeme v rámci technickej podpory.

PROJEKCIA KROVU

Vypracovanie polyfunkčného štvorpodlažného bytového domu v historickej časti, ktorý má dve podkrovné podlažia.

Objekt bytového domu bol situovaný v historickej časti mesta, čiže bolo potrebné dodržať požiadavky pamiatkového úradu. Kvôli zložitosti strešnej časti, (kde boli) umiestnené dve podlažia, bol postup spracovania nastavený tak, aby bol v BIMe spracovaný aj projekt krovu a k nemu samotný výkaz. 

IMPLEMENTÁCIA PRE ATELIÉR ART

Projekt 5-podlažného bytového domu musí byť BIMe pre stupeň DSP.

Ateliér Art nás oslovil s požiadavkou o implementáciu Revitu a o zastupovanie pred investorom po stránke BIM. Podľa požiadaviek  investora sme model pripravili a doplnili požadované parametre. Uskutočnili sme kontroly modelu v požadovanom softvéri od investora.

AUTOMATIZÁCIA PRÁCE

Počas procesu návrhu bude potrebné meniť polohu a počty parkovacích miest.

Vo vizuálnom programovacom softvéri vytvorili sme skript, ktorý automaticky očísluje parkovacie miesta podľa zadaných parametrov. Ušetrili sme tým čas, ktorý by bolo nutné stráviť manuálnym prečíslovávaním 500 parkovacích miest.

PRESNÝ MODEL FASÁDY

Model fasády by mal mať čo najpresnejšiu geometriu a výkazy.

Cieľom bolo nájsť ideálne riešenie pre fasádu, ktorá má presné rozmery, je parametrická a obsahuje všetky potrebné informácie. Každý prvok musel byť nielen samostatne vykazovateľný a musel byť identifikovateľný vo výkresoch cez jednotlivé položky. Investorovi bol následne poskytnutý model, ktorý si dokázal prezerať cez cloudové riešenie.

ZAKRESLENIE SKUTKOVÉHO STAVU

Zameranie a vytvorenie modelu skutkového stavu pre potreby facility manažmentu.

Známy obchodný reťazec, ktorý má svoje predajne ako na Slovensku tak i v Česku mal požiadavku na zameranie skutkového stavu a následné zakreslenie do 3D s požiadavkami na BIM. Zameranie sa realizovalo pomocou technológie laser scaning. Naskenované mračno bodov slúžilo ako podklad pre 3D model. Tento model sa následne využíva vo facility manažmente. 

BIM MANAŽMENT OD POČIATOČNEJ FÁZY PROJEKTU

Nastavenie spôsobu tvorby modelu v prvej fáze projektovania, aby bol čo najjednoduchší a zároveň spĺňali isté BIM štandardy.

Projekt pre územné konanie má byť namodelovaný čo najjednoduchšie, aby bol flexibilný pre nasledovnú prácu a úpravy, ale musí spĺňať určité BIM parametre, aby ho investor dokázal využiť pre svoje potreby, tzv. Profitability test.

TEAM

Ing. MIROSLAV ŠUSTEK

Revit & BIM špecialista / Architekt

tel.: +421 911 551 255

e-mail: sustek@prorevit.sk

 Ing. ALFRÉD TAKÁČ

Revit & BIM špecialista / Projektant

tel.: +421 948 260 828

e-mail: takac@prorevit.sk

Ing.arch.  LUCIA ĎURKOVIČOVÁ

Revit & BIM špecialista / Architekt

tel.: +421 949 515 198

e-mail: durkovicova@prorevit.sk

 

KONTAKT

ProRevit s.r.o.

Prievozská 14

821 09 Bratislava

prorevit@prorevit.sk

www.facebook.com/ProRevit